Твърденията на г-н Мавродиев за концесията за добив на подземни богатства в Й. Груево са неверни

Поредицата от изявления на общински служители относно коментарите, които уронват престижа на Община Стамболийски с кмет г-н Георги Мараджиев, продължава с позицията на Теодора Вълканска, юрисконсулт на Община Стамболийски. Ето какво сподели тя във връзка с обвиненията на Атанас Мавродиев по казуса с незаконния добив на баластра в землището на село Йоаким Груево:

Реших да направя това изявление в качеството ми на „Юрисконсулт” на Община Стамболийски, като поводът е неприятен и е свързан с множество неверни твърдения на общинския съветник от коалиция „„Патриотите – ВМРО и Защита“ г-н Атанас Мавродиев във Фейсбук. Касае се за  концесията за добив на подземни богатства – строителни материали – баластра от находище „Узунпара” с.Йоаким Груево, с концесионер „АГРО ЕРГ”ООД. Желанието ми е веднъж завинаги да се разбере истината, свързана с въпросната кариера и „участието“ на г-н Мавродиев в разрешаването на казуса „Узунпара“.

След получените сигнали за извършване на изкопни работи в общински имот №006020, площ – 53,784 дка., с НТП – пасище и мера, местност „Малкия ерим” в землището на с.Йоаким Груево, Акт за публична общинска собственост №1764/15.04.2016 год., кметът г-н Георги Мараджиев  веднага предприе мерки, въпреки че беше в платен годишен отпуск, като нареди да се извърши проверка по най-бързия начин. На основание Заповед №455/08.12.2017 год. на кмета на Общината, същият ден се извърши проверка на място. Аз бях част от тази комисия. Констатирахме, че сигналите са основателни. С писмо изх.№138/05.01.2018 год. Община Стамболийски даде срок до 22.01.2018 год. на концесионера да възстанови и рекултивира общинския имот. Със свое писмо вх.№336/19.01.2018 год. управителят на „АГРО ЕРГ”ООД уведоми Общината, че имотът е възстановен във вид, отговарящ на НТП.

Също така Община Стамболийски издаде Акт за установяване на административно нарушение №001 от 10.01.2018 год. и Наказателно постановление №13 от 01.02.2018 год. на фирмата концесионер за това, че са извършвали изкопни дейности върху общинския имот.

Кметът г-н Мараджиев, въпреки че не беше на работа, защото ползваше своя платен годишен отпуск, нареди на заместниците си да разпоредят още две проверки на 02.01.2018 год. и на 09.01.2018 год., от които има констативни протоколи, свързани с имоти частна собственост. Един от имотите /имот №004062, местност „Колелото”/ е на фирма „Доминус”ЕООД, а управител е именно г-н Атанас Мавродиев.

За частните земеделски земи Областна дирекция „Земеделие”- гр.Пловдив е съставила Акт за установяване на нарушение и последващо Наказателно постановление.

Община Стамболийски е предприела всички законови мерки относно концесионера и неговите действия/бездействия.

Изхождайки от всичко, направено и казано до тук, не мога да разбера, какви са подбудите на г-н Мавродиев, защо е това непрестанно „ровене” от негова страна по този въпрос. Безкористни и чисти ли са намеренията му, водещи се само от спазването на закона? С какво г-н Мавродиев допринесе за разрешаване на казуса – с клипчета и публикации в социалните мрежи? Имам въпрос: Защо г-н Мавродиев се е обърнал към дружеството – концесионер за закупуване на собствения му имот? Срещал ли се е г-н Мавродиев с г-н Филипов /собственик на ПИМК/ за продажба на 200 дка. земя, която той притежава? Искал ли е г-н Мавродиев по 60 000 лв./дка., което прави 12 млн. лв. за закупуване на земята му? Бил ли е г-н Мавродиев в офиса на концесионера? Каква е била целта на посещението му?

В този ред на мисли, свързани с въпросите, които могат да се зададат към г-н общинския съветник, бих искала да попитам още няколко неща. Ще го попитам директно: Искали ли сте със заема от 4 000 000 лева, който Общината възнамерява да поеме, да бъде закупено Вашето общежитие? Искали ли сте да закупите пенсионерския клуб в центъра и да го превърнете в агроаптека? Искали ли сте да закупите пенсионерския клуб на ул. „Райко Даскалов” и там да продавате житото, което събирате от полето? Фирма „Доминус” искала ли е да купи част от парцела на болницата? Отговорете на тези въпроси!