Провежда се първото поддържащо обучение по проекта „Независим живот за гражданите на Стамболийски”

Във връзка с изпълнението на дейностите по проекта “ Независим живот за гражданите на Стамболийски ” по процедура BG05M9OP001-2.002 в периода от 24 до 27 януари в НЧ „Н. Й. Вапцаров” се провежда първото поддържащо обучение. То е насочено към всички доставчици на социалните услуги, включени в проекта. Специалисти от фирма „БЛЪШ“ ЕООД, с която има сключен договор за извършване на супервизия и консултиране, работят с личните асистенти и домашните помощници, които към настоящия момент са общо 51 човека. По време на поддържащото обучение се разглеждат казуси и проблеми, възникнали в процеса на грижата за хората, които са потребители на услугите. Най-важното в процеса на обучението  е обмяната на опит между доставчиците на социални услуги. Предстои още едно поддържащо обучение на наетия персонал. Проектът „Независим живот за гражданите на Стамболийски“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.