Общинският съвет определи терен за депото за компостиране на растителни отпадъци

Общинският съвет определи терена, който ще бъде предложен в Комисията за земята за депо за растителни отпадъци. Предложението е то да бъде изградено до кариерата в Ново село. Община Стамболийски подготвя проект за изграждането на съоръжението, което не е сметище, каквито слухове се появиха, а депо за компост. В такива депа се складира отпадък от растения, който се компостира и след това намира различни практични приложения. Проектът, който се подготвя е за 3 милиона лева. Ако бъде изградено такова депо, ползата ще е, че ще се задържи без да се увеличава такса битови отпадъци, ще може да се купи нова техника за БКС, което ще бъде заложено в проекта, а компостът ще се използва за торене на почвата. В същото време ще се спестят пари от общинския бюджет за отчисленията, които се плащат на тон депониран отпадък- в момента те са 30 лева на тон, но до 2020 прогнозата е, че ще скочат на 96 лева.

Ето още ползи от компостирането на растителните отпадъци:

– Процесът на компостиране води до абсорбация на миризми и летливи органични съединения

– Компостът може да се свърже с тежките метали в почвата и по този начин да предотврати преминаването им във водата, както и поглъщането им от растенията, а от там попадането им в хранителната верига.

– Процесът на компостиране разгражда, а в някои случаи напълно елиминира консерванти, пестициди, полихлорирани и нехлорирани въглеводороди в замърсените почви.

– Използването на компост води до намаляване на разходите на вода, изкуствени торове и химикали за обработка на посевите

– Компостът е възможност за правене на бизнес

– Удължава „живота“ на депата за отпадъци

– Води до икономия на емисии от парникови газове

– Основното му приложение е на почвоподобрител – има уникалната способност да подобрява свойствата на почвата и качествата й като хранителната среда

– Намалява болестите по растенията

– Намалява разпространението на плевели