Община Стамболийски стартира изпълнението на проект „Хъб за социално включване Стамболийски“

Община Стамболийски стартира изпълнението на проект BGLD – 3.002-0021 „Хъб за социално включване Стамболийски“, финансиран по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, процедура „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ на Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство 2014 – 2021 г. Проектът е на стойност 1 564 663, 47 лева и ще се реализира в рамките на 2 години. Партньори в изпълнението на проекта са Сдружение „Свят без граници“ – Стара Загора и Cross-Cultural Introduction AS – Норвегия.

С разработването и изпълнението на този проект целта е посрещане на наболелите проблеми на маргинализираните малцинства в община Стамболийски, които са залегнали и в основата на Стратегията на област Пловдив за интегриране на ромите в изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите /2021 – 2030/. Дейностите по проекта обхващат деца от 0 до 6 години и техните семейства, деца и младежи в училищна възраст и възрастни представители на ромското малцинство.

В рамките на проекта се предвижда да бъде създаден хъб /център/ за функционално свързани здравни, социални и образователни услуги в подкрепа на маргинализиране на малцинства. За целта ще се извърши подходящ ремонт на сградата на Домашния социален патронаж, където ще се разположи новосъздаденият хъб. Освен това ще се пригодят и оборудват специални помещения за работа с деца в 5 детски градини в общината. За най-малките ще се обособят в налични за целта помещения спортно-игрови салони и открити спортни площадки, които ще бъдат оборудвани със специално спортно-техническо оборудване и методически пособия, където чрез прилагането на иновативни методи ще се изграждат фундаментални за децата умения под формата на различни игри за социализация и интеграция в условията на мултикултурното общество с акцент върху усъвършенстване на речевите умения по български език. Педагози, социални работници, ромски, здравни и образователни медиатори ще работят с децата и техните родители.

Новоизграденият хъб ще се превърне в средищен център за социални, образователни и културни дейности и ще предлага психологическа, социална, здравна и образователна подкрепа за уязвими групи в общината. В свързания с него нов здравен център, освен медицински прегледи за здравно неосигурени лица, ще се провеждат семинарни занятия, беседи и други информационни мероприятия по теми като предотвратяване на ранна или нежелана бременност, хигиенни грижи, повишаване на здравната култура.

Проектът предвижда още да бъде осигурено обучение на 50 младежи, отпаднали на ранен етап от образователната система, по програма на СНЦ „Свят без граници“, което да им осигури функционална грамотност и основни познания с цел повишаване шансовете им на пазара на труда.

Предвижда се да се повиши организационният капацитет на общината, като бъде предоставено сертифициращо обучение за ромски, здравни и образователни медиатори, както и за педагози и обучители, които ще работят с децата в рамките на обхванатите детски градини.

Проектът ще помогне на представителите на маргинализираните групи да развият умения за справяне със социалната изолация, културните различия и икономическите проблеми чрез създаване на модерни условия за развитие на децата от 0 до 6 години, чрез изграждане на капацитет за подкрепа на семействата от уязвимите групи чрез предоставяне на релевантни образователни, здравни услуги и подкрепа, чрез прилагане на иновативни практики от Норвегия в сферата на социално значимите проблеми в ранна детска възраст и работата със семействата на уязвимите групи за изграждане на интеграционни мостове в обществото.