Проект „Аз и ти – заедно можем повече“ по „Еразъм+“ в ОбУ „Христо Ботев“ – град Стамболийски

В рамките на Европейската програма за образование и обучение „Еразъм + КД1, сектор „Училищно образование“, от месец юли 2019 година  ОбУ „Христо Ботев“-град Стамболийски работи по двугодишен проект “ Аз и ти – заедно можем повече“.

Проектът е финансиран от Центъра за развитие на човешките ресурси и съфинансиран от ЕС.

Целите на този  проект са пряко свързани със стратегията на ОбУ “Христо Ботев“ и Европейския план за развитие на училището.

В периода от 21 октомври 2019 година до 01 ноември 2019 година бе осъществена Дейност 1- Първа мобилност. Госпожа М. Габерова- учител по английски език  и г-жа Ив. Папалакова- начален учител, участваха в структуриран обучителен курс на тема „Creative Тeaching in the Primary English Language Classroom“, организиран от Lake School of English, Oxford, Англия, Великобритания.

Курсът бе интерактивен и акцентираше върху развитието на професионалните умения на учителите. Включваше дейности, които са съобразени с продължителността и целите на програмата, имаше баланс между теория и практика, както и  възможност за споделяне на наученото.

Съдържанието на програмата на курса беше в точно съответствие с подписаното тристранно споразумение за спазване на качеството на проектните дейности от страна на участващите страни.

Основни теми в курса „Creative Тeaching in the Primary English Language Classroom“ бяха:

      Език, живот и култура във Великобритания днес;

      Британската образователна система;

      Използване на различни методи за развитие на въображението, комуникация и езика;

      Дигитални медии и ИКТ с учениците, развиващи грамотност, четене, писане;

      Практическо произношение;

      Разбиране на концепциите за CLIL, създаване на творчески дейности в класната стая с CLIL;

     Развиване на лични езикови умения: правилно произношение, опресняване и актуализиране на английския език и обновяване методиката на преподаване.

В периода от 03 октомври 2021 година до 10 октомври 2021 година бе осъществена Дейност 2- Втора мобилност. Госпожа Марияна Габерова-старши учител по английски език и госпожа Ива Пенкова-директор на училището посетиха Дъблин, Ирландия. Темата на тяхната мобилност е свързана с превенцията на учениците застрашени от отпадане.

Те посетиха St Dominic’s College, Peter McVerry Trust Learning Centre in Dublin, където имаха възможност да се запознаят с организацията на ирландската образователна система, политиките, които се прилагат по отношение на ученици в риск от отпадане, както и да посетят различни учебни часове и да разгледат базата на училището. Посетиха и Crumlin Youthreach Center в Дъблин. Това е ценър, в който се обучават младежи между 15 и 20 години, които са напуснали образователната система или имат проблеми. В центъра те изучават математика, информационни технологии, изкуство и практически умения – готварство, фризьорство, градинарство и дърводелство. В центъра те се чувстват значими и се мотивират да продължат образованието си в колеж.

Изборът на тези курсове подкрепя необходимостта от квалификация за работа в мултикултурна среда и използването на адекватни подходи за създаване на атмосфера на зачитане и толерантност. Участието в тях спомага за по-успешното осмисляне на европейските приоритети в училище, както и прилагането им в цялостния училищен подход, предоставя  възможности за запознанство с учители от други европейски държави, работещи на същото образователно ниво, за  създаване на  нови международни проекти и споделяне на  добри практики.