Общината организира втора акция за безплатно събиране на опасни домакински отпадъци

За втори път тази година Община Стамболийски организира съвместно с Община Съединение Система за разделно събиране и последващо третиране на опасните отпадъци от домакинствата. Предаването на тези отпадъци е напълно безплатно за жителите на общината. Може да се предадат:

  • Лекарства с изтекъл срок на годност
  • Живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак
  • Лакове и бояджийски материали, разтворители
  • Остатъци от строителна химия – лепила, пяна, силикон и др.
  • Домакински препарати / битова химия
  • Фотографски материали
  • Киселини / основи
  • Мастила
  • Празни опаковки, обозначени със символите за опасност
  • Препарати за растителна защита и борба с вредители

МОЛЯ, ИНФОРМИРАЙТЕ В МОБИЛНИТЕ ПУНКТОВЕ, когато предавате опасни отпадъци, дали има живак или живачни термометри, ампули, прекъсвачи и др. Предавате ли киселини или основи? Предавате ли аерозоли? Има ли неизвестни вещества – твърди или течни? Така ще помогнете за правилното им сортиране и тяхното разделно събиране на място!

Предаването на отпадъците ще става в мобилни събирателни пунктове, които ще са на разположение на жителите на общината, а графикът можете да видите на снимките на листовката за акцията: