Общината организира безплатно събиране на опасни домакински отпадъци

Община Стамболийски организира съвместно с Община Съединение Система за разделно събиране и последващо третиране на опасните отпадъци от домакинствата. Предаването на тези отпадъци е напълно безплатно за жителите на общината. Може да се предадат:

 • Лекарства с изтекъл срок на годност
 • Живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак
 • Лакове и бояджийски материали, разтворители
 • Остатъци от строителна химия – лепила, пяна, силикон и др.
 • Домакински препарати / битова химия
 • Фотографски материали
 • Киселини / основи
 • Мастила
 • Празни опаковки, обозначени със символите за опасност
 • Препарати за растителна защита и борба с вредители

Предаването на отпадъците ще става в мобилни събирателни пунктове, които ще са на разположение на жителите на общината със следния график по часове и населени места:

 • 01.03.2021г. – гр. Стамболийски, паркинга западно на НЧ „Никола Вапцаров“ от 09:00ч. до 11:00ч., от 11:30ч. до 14:00ч., от 14:30ч. до 16:00ч.
 • 02.03.2021г.- с. Йоаким Груево – пред кметството от 09:00ч. до 12:00ч.
 • 02.03.2021г.- с. Куртово Конаре – пред кметството от 13:00ч. до 16:00ч.
 • 04.03.2021г.- с. Ново село – пред кметството от 09:00ч. до 12:00ч.
 • 04.03.2021г.- с. Триводици – пред кметството от 13:00ч. до 16:00ч.

МОЛЯ, ИНФОРМИРАЙТЕ В МОБИЛНИТЕ ПУНКТОВЕ, когато предавате опасни отпадъци, дали има живак или живачни термометри, ампули, прекъсвачи и др. Предавате ли киселини или основи? Предавате ли аерозоли? Има ли неизвестни вещества – твърди или течни? Така ще помогнете за правилното им сортиране и тяхното разделно събиране на място!