Стартира нова процедура „Топъл обяд“ за 2021 година

Европейски съюз

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Операция BG05FMOP001 „3.1 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-2019“

На 30.11.2020 г. Агенцията за социално подпомагане, чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, в качеството си на Управляващ орган на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 (ОПХ, ФЕПНЛ), обяви процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „3.1 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-2019“. Заявленията за финансиране по процедурата се подават само по електронен път чрез  Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020). По процедурата не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите.

Общата цел на операцията:

Операцията допринася за постигане общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез осигуряване храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-2019 и последиците от нея

Конкретни цели:

 • Приготвяне и при необходимост доставка до дома на топъл обяд за уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза,произтичаща от разпространението на COVID-2019 са затруднени да осигурят сами прехраната си;
 • Да допълни и разшири националните мерки за преодоляване на последиците от кризата с фокус върху най-нуждаещите се лица.

Кой може да кандидатства?

Общини и райони на общини на територията на Република България. В съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета, те се определят като ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ(ПО).

Продължителност:

 • Начало на дейностите по заявлението за финансиране: съгласно посоченото в договора за предоставяне на БФП.
 • Приключване на дейностите: Всички дейности следва да приключат не по-късно от 27.04.2021 г.

Териториален обхват и място на изпълнение:

На територията на Република България. Мястото на изпълнение за всяка ПО е територията на съответната община и прилежащите й населени места.

В кои дни може да се предоставя топъл обяд?

ПО определя и обосновава избора си в заявлението за финансиране, като посочва броя на дните от всеки конкретен месец. Възможен вариант:само в работните дни от месеца.

Допустими дейности – видове

 1. Определяне на целевите групи
 2. Приготвяне на топъл обяд
 3. Предоставяне на топъл обяд.
 4. Реализиране на съпътстващи мерки.

Съпътстващите мерки, предвидени в допълнение към разпределянето на храна целят намаляване на социалното изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив начин. Те допълват предоставянето на топъл обяд по настоящата процедура и се изразяват индикативно в индивидуално/групово консултиране и съдействие за:

 • възможности за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ;
 • ползване на административни общински услуги; осигуряване на временен подслон на бездомните лица; подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги; управление на семейния бюджет; здравословно и балансирано хранене, консултиране за изискванията, свързани с въведените противоепидемични мерки и др.
 • други форми на индивидуална подкрепа, съдействие, консултиране, реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи с цел преодоляване на последствията  от продължителната социална изолация.

Реализирането на съпътстващи мерки е една от спецификите на подпомагането от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица.

По реда на ЗОП, изпълнителите доставят хранителни продукти.

Целеви групи

 • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
 • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
 • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Община Стамболийски ще кандидатства по тази процедура с проектно предложение, което е в процес на изготвяне и в което е планирано предоставянето на топъл обяд на лицата, попадащи в целевите групи, да започне от 01.01. 2021 г., с продължителност  до 26.04 2021 г.

В проекта се предвижда да бъдат включени 200 лица от определените целеви групи.

Всички лица, желаещи да бъдат включени в проекта, следва да попълнят ясно и четливо заявление-декларация по образец, с приложена декларация  за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация , което е на разположение в деловодството на община Стамболийски на  адрес: гр.Стамболийски ул.”Г.С.Раковски”, №29, ет.1.

Срок за подаване на заявленията-декларации: 11.12.2020 г. – 17.12.2020 г.

Комисия, назначена от Кмета на община Стамболийски ще разгледа подадените заявления, ще изпрати списък по образец до Д“СП“ гр.Стамболийски, която да извърши оценяване принадлежност на кандидатите към целевите групи. След като разгледа получената информация от Д“СП“ гр.Стамболийски, комисията ще състави списък на лицата, които ще получават топъл обяд в периода от 01.01. 2021 г. – 26.04.2021 г.

11.12.2020г.