Директори отчитат всеки месец пред социалните отсъстващите деца

15 sept 6

Училищните и директорите на забавачки трябва да подават до пето число всеки месец справка за отсъствалите през изминалите 30 дни ученици на Регионалната дирекция за социално подпомагане. По повод изменението и допълнението на Правилника за приложение на Закона за семейните помощи за деца, който е в сила от 16 октомври 2015 година, добавките се отпускат въз основа на подадено заявление по образец. Към заявлението се прилага удостоверение от детската градина или училището, че детето е записано в подготвителна група или в съответния клас. За да получат родителите детските обаче, хлапетата не бива да са отсъствали без причина повече от 5 дни. Ако детето е преместено, справката се подава от директора на приемащата забавачка или школо.

В момента се подготвя стартът на Интегрирана информационна система на Агенцията за социално подпомагане. Програмният продукт ще изисква от школските шефове да въвеждат ЕГН на детето, след което да нанесат данните за месеца.

Ако детето системно не посещава училище, а разговорите със семейството не дават резултат, директорът може да уведоми и  кмета на съответното населено място за издаване на наказателно постановление. Кметът има право да санкционира финансово родителите.