Стелияна Гаджева ще работи с кмета Георги Мараджиев и през втория му мандат

Стелияна Гаджева е Секретар на Комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Стамболийски от 2008-ма година. Работата й е многостранна, но преди всичко изключително отговорна, защото става дума за деца. Тя постъпва в Община Стамболийски, след като е работила като преподавател по математика и физика в елитната Английска гимназия в Пловдив. Стелияна Гаджева е завършила ПУ „Паисий Хилендарски“ със специалност „Физика и математика“. Междувременно завършва и магистратура по психология, което й дава възможност да поеме създаденото през 2008-ма година в Стамболийски ново общинско звено. Дейностите на Комисията за борба с противообществените прояви, която ръководи Стелияна Гаджева, е в две основни направления – превантивна и корекционно-възпитателна. В помощ на тези дейности работят и обществени възпитатели, които обхващат всички училища на територията на града и четирите села.  През 2010г. съвместно с подкрепата на секретаря на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е създаден Консултативен кабинет към  МКБППМН, чиято дейност продължава и до днес. Обществените възпитатели освен в училищата, осъществяват дейността си  и в Консултативния кабинет с деца, извършили противообществена проява, или в риск от такава, както и с техните родители. Днес тя оценява работата си като непрекъснат процес на извършване на превенция в посока намаляване на противообществените прояви от страна на децата от региона. Както сама казва, нейната голяма слабост е Центърът за настаняване от семеен тип. Той е изграден по проект, ръководен от Стелияна, като в началото – преди шест години, трудностите и проблемите, през които преминава тя и екипът на Центъра са огромни. Днес обаче удовлетворението е голямо, защото в дома живеят спокойно, обгрижвани с любов и внимание болни деца. През 2017 година тя е ръководител на проект „Независим живот за гражданите на Стамболийски“, чрез който са осигурени лични асистенти и домашни помощници на самотно живеещи жителите на общината или в невъзможност от самообслужване, закупен е микробус за трудноподвижни хора. Създадено е Звено за почасово предоставяне на услуги, чиито служители продължават администрирането на тези дейности до момента. По отношение работата на Комисията секретарят на МКБППМН казва: „Благодарение на съвместната и упорита работа, като обикаляне по училищата, срещи с децата и техните родители и превенцията, се опитваме да сведем до минимум престъпленията сред децата и нашият регион е сравнително спокоен”. Дейността на Комисията е тясно свързана с отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”, Инспектор Детска педагогическа стая при РУ Полиция Стамболийски, педагогически съветници, директори на училища, учители от училищата на територията на общината. В обиколките по училищата и срещите с децата участват и експерти от тези специализирани звена, което води до още по-добри резултати от дейността на общинското звено. Това е повод за високата оценка, която кметът Георги Мараджиев даде за работата на МКБППМН и персонално за Стелияна, която категорично остава в екипа му и през следващия мандат.