ДГ „Детски рай“ – с. Куртово Конаре със спечелен проект

През 2017 г. екипът на детска градина „ Детски рай“-с. Куртово Конаре разработи, участва и спечели проект по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ към МОН. До този момент детската градина разполагаше с интерактивни дъски, проектори и лаптопи в две от групите, като учителите в тях ежедневно обучават децата по съвременни и иновативни методи на образование. Физкултурният салон също е оборудван с прожекционен екран и се използва при тържества, открити моменти и за осъществяване на допълнително обучение на деца от подготвителните групи по Национална програма „Развитие на системата на предучилищното образование“. С получените по спечеления проект интерактивна дъска, компютър и проектор ще се оборудва и последната група, като по този начин за всички деца от детската градина ще се осигурят съвременни условия за интерактивно образование чрез информационни и комуникационни технологии. С участието си в поредната национална програма ДГ „Детски рай“ се утвърждава, като образователна институция на много високо ниво.